تلفنهای تماس (ده خط)

۲۲۹۲۲۲۵۰

ساعت کار از ۹ صبح تا ۱۰ شب