تلفنهای تماس (ده خط)

۲۲۹۲۲۲۵۰

ساعت کار از ۹ صبح تا ۱۰ شب

جمعه ها از ۵ تا ۹ شب